Privacybeleid en disclaimer

PRIVACYBELEID PARADIJSHOF INTERNATIONAL DELICACIES

Definities en algemene informatie

In dit privacybeleid wordt verstaan onder:

1. Paradijshof: Paradijshof International Delicacies, verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, gevestigd aan Oud-Loosdrechtsedijk 252-D, 1231NH te Loosdrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30276884.

2. Website: paradijshof.nl.

3. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

4. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Dit privacybeleid geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen. Die websites worden immers niet onder verantwoordelijkheid van Paradijshof geëxploiteerd.

Paradijshof respecteert uw privacy bij gebruik van de website, het plaatsen van bestellingen en het op andere wijze verstrekken van persoonsgegevens aan Paradijshof. Paradijshof acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Paradijshof garandeert dat de aan hem beschikbaar gestelde persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen door Paradijshof onder geen beding worden doorverkocht aan derden.

Verzameling, gebruik en delen van uw persoonsgegevens door Paradijshof

Primair worden uw persoonsgegevens door Paradijshof verwerkt voor zover dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van bestellingen en de beantwoording en verwerking van de eventueel door u ingediende vragen c.q. verzoeken.

Voor de ontvangst van digitale nieuwsbrieven die bijvoorbeeld voorzien in informatie over nieuwe evenementen, acties of productreleases, zult u zich uitdrukkelijk moeten aanmelden. Paradijshof is zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wel gerechtigd om u reviewverzoeken naar aanleiding van voor u uitgevoerde bestellingen te versturen en aanbiedingen te versturen omtrent producten die reeds eerder door u bij Paradijshof zijn besteld.

Ten aanzien van bestellingen worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres, eventuele telefoonnummer en betaalgegevens verwerkt om u te kunnen identificeren, bestellingen te kunnen leveren, orderbevestigingen te kunnen sturen en betaalopdrachten te kunnen effectueren. Deze persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Paradijshof, waarbij deze derden worden betrokken, zoals postorderbedrijven en betaalproviders. Ten aanzien van vragen c.q. verzoeken wordt uw telefoonnummer en/of e-mailadres uitsluitend gebruikt om de vraag of het verzoek te behandelen. Deze persoonsgegevens worden voor deze doeleinden slechts intern verwerkt en niet aan derden verstrekt.

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. Paradijshof gebruikt cookies om het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. U kunt cookies via uw browser uitschakelen, maar dan kunt u mogelijk niet van alle functionaliteiten van de website gebruik maken.

Uw IP-adres wordt gebruikt om algemene bezoekersgegevens ten aanzien van de website bij te houden. In dit kader kunnen met name het tijdstip van de sessie en de gegevens die uw apparaat meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van gebruiks- en klikgedrag op de website. Paradijshof maakt hierbij gebruik van programmatuur van derden, zoals Google Analytics. De middels die programmatuur verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar de derde die deze programmatuur exploiteert. Deze derden kunnen deze informatie op hun beurt aan andere partijen verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze partijen de informatie namens de bedoelde derden verwerken. Paradijshof heeft hier geen invloed op. Paradijshof kan met de statistische analyses zijn bedrijfsvoering en de werking en functionaliteiten van de website verbeteren en/of uitbreiden. De in dit verband te verwerken persoonsgegevens worden zoveel mogelijk anoniem verwerkt en worden nimmer gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen.

Persoonsgegevens worden door Paradijshof slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Paradijshof treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door Paradijshof niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige alinea, houdt Paradijshof in elk geval rekening met:

- de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;

- de aard van de betreffende gegevens;

- de gevolgen van de beoogde verwerking voor u;

- de wijze waarop de gegevens zijn verkregen, en;

- de mate waarin jegens u wordt voorzien in passende waarborgen. 

Wettelijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden, onverminderd de (andere) wettelijke grondslagen voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, door Paradijshof slechts verwerkt in één of meer van de volgende gevallen. Indien:

- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals in geval van de uitvoering van bestellingen en uw contactverzoeken met Paradijshof, óf voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van uw verzoek en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

- u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, zoals in geval van het verstrekken door Paradijshof van nieuwsbrieven, zoals hierboven beschreven. Indien u minderjarig bent en de leeftijd van zestien jaren nog niet hebt bereikt, onder curatele bent gesteld, dan wel ten behoeve van u een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van uw toestemming die van uw wettelijk vertegenwoordiger vereist;

- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Paradijshof onderworpen is.

Bewaren van persoonsgegevens; veiligheidsmaatregelen

Persoonsgegevens worden door Paradijshof niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Paradijshof legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

Inzicht in persoonsgegevens; uw rechten als betrokkene

U kunt contact opnemen met Paradijshof voor het inzien van uw persoonsgegevens, tenzij Paradijshof op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Paradijshof kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u Paradijshof verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. 

Wijziging van dit privacybeleid

Paradijshof kan dit privacybeleid steeds wijzigen. Paradijshof raadt u derhalve aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. In geval van wijzigingen van dit privacybeleid, verklaart u daarmee impliciet akkoord te gaan als u de website na het doorvoeren van de wijzigingen blijft gebruiken. Wijzigingen van dit privacybeleid kunnen worden afgeleid van de vermelding: “laatste datum van wijziging”.

 

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Paradijshof. Paradijshof helpt u graag indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens die door Paradijshof worden verwerkt of indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

Paradijshof International Delicacies Oud-Loosdrechtsedijk 252-D 1231NH Loosdrecht E-mailadres: info@paradijshof.nl Telefoonnummer: +31(0)357370727