My Cart
0 Products
Totaal exclusief verzendkosten:  0,00
Winkelmandje bekijken

Algemene voorwaarden

 • In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

  1. Paradijshof: Paradijshof International Delicacies, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Oud-Loosdrechtsedijk 252-D, 1231NH te Loosdrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30276884.

  2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Paradijshof een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

  3. Consument: de koper als bedoeld in lid 2, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  4. Overeenkomst: iedere tussen Paradijshof en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Paradijshof zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.

  5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Paradijshof en de koper middels de webwinkel wordt gesloten.

  6. Webwinkel/website: paradijshof.nl.

  7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Paradijshof aan de koper te leveren zaken, waaronder zowel levensmiddelen als duurzame artikelen begrepen kunnen zijn.

  8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

  9. Recht van ontbinding: de aan de koper geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Paradijshof en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

  2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel hetgeen uitdrukkelijk in of bij het aanbod van Paradijshof dat door de koper is aanvaard, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen c.q. hetgeen uitdrukkelijk in het door de koper aanvaarde aanbod van Paradijshof is vermeld.

  4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 • 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Paradijshof vrijblijvend.

  2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Paradijshof dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

  3. De koper kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Paradijshof dat is gebaseerd op door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

  4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Paradijshof, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Paradijshof anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Paradijshof aan de koper bevestigd.

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Paradijshof niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  6. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 • 1. Paradijshof spant zich in de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de koper heeft verbonden, na te komen. Echter zijn deze leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Paradijshof treedt niet eerder in dan nadat de koper Paradijshof schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Paradijshof de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

  2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Paradijshof alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.

  3. De levering van bestellingen vindt plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel uit de aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. De bezorgkosten komen aanvullend voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  4. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten op locatie van Paradijshof worden afgehaald, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip.

  5. Paradijshof behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen. De vorige zin is dan ook niet van toepassing op de koper die niet als consument kan worden aangemerkt.

  6. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringscondities anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen. In geval van een consumentenkoop gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten te allen tijde pas over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

  7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Paradijshof verschuldigde bedragen te voldoen.

  8. In het geval dat de koper de afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Paradijshof mededelen binnen welke redelijke termijn de producten, dan wel de producten van dezelfde soort, alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer bedragen dan 14 dagen na het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Paradijshof is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Paradijshof verschuldigde bedragen.

  9. Indien Paradijshof bij toepassing van de leden 7 of 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper zijn daar bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

 • 2. In geval van ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken van de producten, dient de koper daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Paradijshof.

  3. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Paradijshof uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.

  4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Paradijshof verschuldigde bedragen bestaan.

  5. In afwijking van het bepaalde in lid 2, vervalt het recht op het reclameren bij Paradijshof in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Paradijshof is gereclameerd.

 • 1. Paradijshof staat ervoor in dat door hem te leveren levensmiddelen aan de overeenkomst beantwoorden en bij toepassing van de normale bewaarvoorschriften houdbaar en consumeerbaar zijn tot en met de daartoe op de verpakking aangegeven datum.

  2. Paradijshof levert duurzame producten, niet zijnde levensmiddelen, uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk door Paradijshof is vermeld, met dien verstande dat een door Paradijshof, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Paradijshof kunnen doen gelden.

  3. Eventueel verstrekte garantie op duurzame producten vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Paradijshof kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Paradijshof en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Paradijshof zijn uitgevoerd.

  4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 7, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paradijshof worden geretourneerd.

  5. Indien de koper een geldige aanspraak maakt op non-conformiteit of eventuele garantie, maakt de koper, naar keuze van Paradijshof, aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, maakt de koper aanspraak op een naar redelijkheid vast te stellen financiële compensatie tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende product.

 • 2. De koper heeft geen recht van ontbinding bij:

  a. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;

  b. een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  c. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

  3. De koper die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Paradijshof aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Paradijshof. Zo spoedig mogelijk nadat Paradijshof in kennis is gesteld van het voornemen van de koper om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Paradijshof de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

  4. De koper die niet als consument wordt aangemerkt, komt uitsluitend het recht van ontbinding toe indien en voor zover hij de producten ongebruikt, onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Paradijshof retourneert. Voor consumenten geldt ter zake dat de consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 zorgvuldig dient om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten, onverminderd het bepaalde in lid 2, slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

  5. Ook indien een consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Paradijshof retourneren. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Paradijshof is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de aan de consument terug te betalen bedragen.

  6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de koper de overeenkomst op afstand heeft ontbonden.

  7. Indien de koper gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening. Indien de koper niet als consument wordt aangemerkt, geldt voorts dat de koper de eventueel in eerste aanleg betaalde verzendkosten verschuldigd blijft. De vorige zin is ook van toepassing op consumenten indien door de consument slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast.

  8. Paradijshof zal de aan de koper terug te betalen bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand terugbetalen, mits de producten door Paradijshof zijn terugontvangen, dan wel, in geval van een consumentenkoop, door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

 • 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Paradijshof is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Paradijshof is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.

  3. Paradijshof garandeert de wederverkoper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

  4. Paradijshof verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handelsmerken van Paradijshof, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Paradijshof met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van Paradijshof anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Paradijshof vereist.

  5. Het is de koper niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Paradijshof.

  6. De wederverkoper is verplicht om de door Paradijshof gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de koper niet dan na een schriftelijke toestemming van Paradijshof toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

 • 1. Paradijshof is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

  2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

  3. Indien Paradijshof bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

  4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 • 1. Paradijshof is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Paradijshof ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

  2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Paradijshof gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Paradijshof verschuldigde bedragen heeft gesteld.

  3. Voorts is Paradijshof gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

  4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Paradijshof op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

  5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Paradijshof ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

  6. Indien Paradijshof de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

 • 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten en andere heffingen in verband met de levering, waaronder in elk geval begrepen eventuele douanekosten en invoerheffingen, voor rekening van de koper.

  2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de koper gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs. In geval van een consumentenkoop zal Paradijshof de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.

  3. Paradijshof is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de koper in gebreke is met voldoening van de overeengekomen vooruitbetaling.

  4. Betalingen dienen te geschieden op één van de door Paradijshof voorgeschreven wijzen. In geval uitdrukkelijk betaling middels overboeking en na levering van de producten is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.

  5. Paradijshof is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.

  6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

  7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.

  8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

 • 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Paradijshof, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 5 en 6, is Paradijshof na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.

  2. De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Paradijshof kan worden toegerekend.

  3. Paradijshof is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.

  4. Paradijshof is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

  5. Mocht Paradijshof aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Paradijshof te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De koper dient Paradijshof hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Paradijshof ter zake vervalt.

  6. De aansprakelijkheid van Paradijshof is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Paradijshof betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Paradijshof nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Paradijshof afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Paradijshof dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

  7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Paradijshof bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

  8. De koper vrijwaart Paradijshof van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Paradijshof toerekenbaar is.

  9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 1. Alle door Paradijshof geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

  2. Het is de koper, behoudens voor zover dat in het kader van wederverkoop en zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

  3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Paradijshof hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

  4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Paradijshof of door Paradijshof aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Paradijshof is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

  5. Als de koper, nadat de verkochte zaken door Paradijshof aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Privacy Voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie over bepaalde services via uw browser opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.

Onze website maakt gebruik van cookies, voornamelijk van diensten van derden. Definieer uw privacyvoorkeuren en / of ga akkoord met ons gebruik van cookies.